home programma wat biedt de meesterklas waardering contact links  
 

WAT BIEDT DE MEERDAAGSE MEESTERKLAS-CURSUS 1.0?

Als u heeft deelgenomen aan de Meesterklas dan heeft u kennis genomen van de volgende onderdelen:

 • contouren van het gezondheidsrecht;
 • verheldering van de taken en verantwoordelijkheden van de geneesheer-directeur op grond van de Wvggz en Algemene Wet Bestuursrecht, alsmede WZD en WFZ;
 • juiste praktijktoepassing van het gezondheidsrecht t.a.v. de medische verklaring en vrijheidsbeneming en de rol van de geneesheer-directeur daarbij;
 • de juridische, bestuurlijke en praktische aspecten van de positie van de geneesheer-directeur;
 • de rol van de geneesheer-directeur bij de dwangtoepassing onder de Wvggz, ook vanuit internationaal perspectief;
 • de betekenis van de rol en positie van de geneesheer-directeur voor gezondheidswetgeving, anders dan de Wvggz;
 • de WGBO t.a.v. zijn praktische toepasbaarheid;
 • de kaders van wils(on)bekwaamheid en bemoeizorg, waaronder privacyaspecten en de omgang met informatieverschaffing;
 • de verantwoordelijk- en aansprakelijkheden van de psychiater op grond van de Wet BIG, Wkkgz, burgerlijk recht, bestuurs- en strafrecht;
 • het leren lezen van jurisprudentie en het opzoeken van specifieke digitale informatie(bronnen).

Tevens heeft u groepsgewijs en/of individueel:

 • deelgenomen aan casuïstiekbesprekingen m.b.t. de medische verklaring, vrijheidsbeneming, wilsonbekwaamheid, bemoeizorg, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de ouderenpsychiatrie en de grens tussen forensische en reguliere psychiatrie;
 • uw positie bepaald als geneesheer-directeur m.b.t. een door een andere psychiater opgestelde medische verklaring;
 • een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een toekomstbestendige functieomschrijving van de geneesheer-directeur, gebaseerd op de Standaard Geneesheer-directeur.

U heeft de beschikking over:
tal van presentaties, jurisprudentie, literatuur en literatuurverwijzingen, geordend in twee mappen (ook digitaal beschikbaar); contactgegevens van de overige deelnemers en docenten.

Kosten editie 2021/2022 € 3.426,80,- excl. btw (€ 4.146,43 incl. btw) – (30 accreditatiepunten, toegekend door de NVvP).
Kosten editie 2022 voorjaar € 3.426,80,- excl. btw (€ 4.146,43 incl. btw) – (32 accreditatiepunten, toegekend door de NVvP).
Kosten editie 2022/2023 € 3.529,60,- excl. btw (€ 4.270,82 incl. btw) – (32 accreditatiepunten, aangevraagd bij de NVvP).

Tot slot: de meerdaagse cursus (2x 3 dagen) vindt plaats met collega’s tijdens een compleet verzorgd verblijf in een hotel op de Veluwe.

WAT BIEDT DE TWEEDAAGSE APPLICATIECURSUS MEESTERKLAS 2.0?

De Applicatiecursus Meesterklas 2.0 volgt u nadat u de reguliere Meesterklas heeft gevolgd. Het is een compacte cursus, in oorsprong op initiatief van het bestuur van de afdeling GD van de NVvP, bedoeld om de geneesheer-directeur voor te bereiden op de komst van de Wvggz. Het is een interactief programma, waarbij aandacht wordt besteed aan de positionering en de benodigde competenties voor de geneesheer-directeur als de Wvggz van kracht is. Tevens wordt aandacht besteed aan specifieke gebieden (Kind & Jeugd, Forensisch, Verslaving, Ziekenhuis) en staat de samenhang met andere wetten (Wet Forensische Zorg en Wet Zorg & Dwang) op de agenda.
12 accreditatiepunten, toegekend door de NVvP.

De meerdaagse cursus (2 dagen) vindt plaats met collega’s tijdens een compleet verzorgd verblijf in een hotel op de Veluwe.

Kosten MK.2.0, editie 2021: € 1.668,- excl. BTW (€ 2.018,28 incl. BTW)
Kosten MK 2.0, editie 2022: € 1.733,90 excl. BTW (2.098,02 incl. BTW)

WAT BIEDT DE MEERDAAGSE KEIZERMODULE?

De Keizermodule is ontwikkeld voor bestuurders (psychiaters en niet-psychiaters) en geneesheer-directeuren die de Meesterklas 1.0 en de 2.0 hebben gevolgd. Er bestond behoefte aan een programma, passend bij de rol en positie van beide gremia. Vooral wordt aandacht besteed aan de Triade RvT-RvB-GD. Het belang wordt benadrukt van een gedeelde gezamenlijke visie in de top met het oog op de wettelijke kaders (m.n. de Wvggz in relatie tot de Wzd en de Wfz). Dat kan alleen als men eenzelfde begrippenkader en taal ontwikkelt. Doel is dan ook het (gelegenheids)team van bestuurders en GD’s beter toe te rusten voor hun rol en verantwoordelijkheid (onderscheiden en gezamenlijk) tijdens deze tweedaagse:

 • een steeds veranderend extern: de Wvggz in relatie tot de Wzd en de Wfz en de verhoudingen met de ketenpartners, OM, rechtelijke macht, IGJ, openbaar bestuur, (stichting) PVP, klachtencommissie
 • het krachtenspel intern: de Triade RvT, RvB en GD, verhouding tot de lijn, cliëntenraad, familie vertrouwenspersoon
 • werken aan en gezamenlijke taal, gedeelde visie en kwaliteitskader, met het oog op preventie van dwang en dwangreductie
 • werken aan duurzaam constructief leiderschap.

2022: 12 accreditatiepunten, toegekend door de NVvP (extra accreditatie, bijv. FGzPt, is mogelijk op aanvraag en op kosten van de betreffende deelnemer). 2023: (12 accreditatiepunten, aangevraagd bij de NVvP).

De meerdaagse cursus vindt plaats met collega’s tijdens een compleet verzorgd verblijf in een hotel op de Veluwe.

Kosten Keizermodule, editie maart 2023:

 • voor bestuurders en geneesheer-directeuren  € 1.883,95 excl. BTW (€ 2.279,58 incl. BTW); programma 2 dagen